INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy förklarar hur Twinroll Service AB (”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig beroende på din relation till oss.

Vi är alltid angelägna om att skydda och respektera din integritet och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, det vill säga den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid problem eller frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, använd kontaktuppgifterna nedan för att kontakta oss.

1. PERSONUPPGIFTER

Det företag som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter är:

Twin roll Service AB

Marinvägen 2
85240 Sundsvall
SWEDEN

Epost: gdpr@buff1up.com

2. BESKRIVNING AV BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I följande tabeller hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter beroende på din relation till oss, och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellerna hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om våra ändamål med behandlingen, kategorier av personuppgifter som vi behandlar, hur vi samlar in dina personuppgifter, vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter. Uppgifter, information om parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med och information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Du kan välja mellan information om hur vi behandlar dina personuppgifter när:

du besöker vår hemsida
du deltar i våra kundundersökningar
du tar emot och deltar i vår marknadsföring
du registrerar ett konto på våra webbplatser
du kommunicerar med oss ​​och vår kundtjänst
du är kund, leverantör eller annan representant för en tredje part.

3. AUTOMATISKA BESLUT

Vi använder inte automatiserade beslut enligt GDPR artikel 22.

4. OBLIGATORISK INFORMATION

En del av de uppgifter som vi behandlar om dig kan vara obligatoriska för oss att samla in i avsikt att kunna tillhandahålla tjänster som du har begärt av oss, t.ex. när du köper eller tar emot våra produkter har vi skyldighet att samla in viss information om dig för att kunna sälja produkterna, liksom det är din skyldighet att lämna viss information i samband med kundservice. Konsekvensen av att inte lämna obligatorisk information är att vi inte kan tillhandahålla den tjänst du begärt av oss.

5. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:

Du har rätt att:
– begära tillgång till dina personuppgifter (GDPR artikel 15)
– begära rättelse av dina personuppgifter (GDPR artikel 16)
– begära radering av dina personuppgifter (GDPR artikel 17)
– begränsa behandlingen av dina personuppgifter (GDPR artikel 18)
– ta emot din personliga information i ett strukturerat, allmänt tillämpat och maskinläsbart format (dataportabilitet) (GDPR artikel 20).

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på gdpr@buff1up.com.

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt följande.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 (e) eller artikel 6.1 (f), se ovan angående rättsliga grunder, har du rätt att när som helst, på grundval av skäl som rör din specifika situation, invända mot att behandlingen av dina personuppgifter.
Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring.
Du kan vidta åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på gdpr@buff1up.com.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i ett specifikt fall – detta beror på de specifika omständigheterna vid behandlingen.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022